FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ


 Uchwała nr XLIII/925/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 18 Murcki.

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miasta Katowice uchwala :

§1. Nadać Jednostce Pomocniczej nr 18 Murcki Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta Katowice.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady 
miasta Katowice 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

II. ORGANY JEDNOSTKI

 

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIESZKAŃCAMI
IV.  FINANSE I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI

 

V. ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW JEDNOSTKI

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wstecz


 


© 2006, Katowice - Murcki